Jif cream original säkerhetsdatablad

S kerhetsdatablad JIF cream

jif cream original säkerhetsdatablad

Specialreng ring Cif, original

6 åtgärder VID oavsiktliga utsläpp personliga skyddsåtgärder Saneringspersonal måste tvätta sig noggrannt efter ett spill. 5 brandbekämpningsåtgärder lämpliga släckmedel Produkten är inte brandfarlig. 6 åtgärder VID oavsiktliga utsläpp personliga skyddsåtgärder Vid spill: se upp för hala golv och ytor. 8 begränsning AV exponeringen/personligt skydd calcium carbonate tekniska åtgärder Std NGV - ppm NGV - mg/m3 KTV - ppm KTV - mg/m3 NGV: nivågränsvärde, KTV: Korttidsvärde 4 mg/m3 respirabelt damm andningsskydd handskydd Använd skyddshandskar vid långvarig eller upprepad hudkontakt. Bussar, tåg, tunnelbanan, perronger, busskurer, entréer, hissar, skolor, offentliga toaletter, skyltar,. 16 annan information utfärdandedatum REV./ersätter säkerhetsdatablad daterat R-fraser (hela texten) R36/37/38 R38 R41 5 Irriterar ögonen, andningsorganen och huden. Risker VID brand Ingen brand- eller explosionsrisk angiven. I industriella sammanhang: Använd skyddskläder som anfört i punkt 8 i databladet.

Annons
300x250

Jif cream original säkerhetsdatablad - Nussallergie (Symptome, Test & Ernährung) kochenohne

8 begränsning AV exponeringen/personligt skydd Std nivågränsvärde (NGV) Korttidsvärde (KTV) Anm 2-(2-butoxietoxi)etanol Calcium carbonate Titanium dioxide (CI 77891) AFS 15 ppm 100 mg/m3 30 ppm 200 mg/m3 4 mg/m3 respirabelt damm 4 mg/m3 respirabelt damm AFS Arbetsmiljöverkets Författningssamling. Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier (Reach inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av direktiv 1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt. 7 hantering OCH lagring förebyggande åtgärder VID hantering Inga särskilda försiktighetsåtgärder angivna för hantering. Avfallshantering Spill och avfall undanröjs enligt de regler som har utarbetats av lokala myndigheter. Hygieniska åtgärder Tvätta händerna efter användning. Hudskydd Använd skyddshandskar vid långvarig eller upprepad hudkontakt. Ej bedömd enligt ADR gällande föreskrifter riskfraser skyddsfraser NC aise 1 vandra aise 2 Ej klassificerad. Stora spill: Undvik utsläpp i avlopp, på marken och i vattenmiljö.

Ögonskydd ytterligare skyddsåtgärder hygieniska åtgärder Tvätta händerna efter användning. 9 fysikaliska OCH kemiska egenskaper tillstånd Vätska (krämig) relativ densitet.2 ph, koncentrerad lösning.0 viskositet 600 mpas 25 C) 10 stabilitet OCH reaktivitet 2 / 4 3 stabilitet Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning. Kontakta läkare om större mängd förtärts. 13 avfallshantering allmän information Produkten klassificeras inte som miljöfarlig i enlighet med kriterierna i EUs direktiv om farliga beredningar 1999/45/eeg med ändringar. 14 transportinformation allmänt Ej bedömd enligt ADR. Färdiga att använda, löser tusch, sprayfärg, guld silverpennor dessutom löser den skuggor. Se lokala riskbedömningar för mera information. Saneringsmetoder Små eller hushållstora volymer kan torkas upp och kvittblivas tillsammans med normalt hushållsavfall.

Miljöskyddsåtgärder Släpp inte ut i miljön. 15 gällande föreskrifter riskfraser skyddsfraser NC aise 1 aise 2 Ej klassificerad. 13 avfallshantering avfallshantering Spill och avfall undanröjs enligt de regler som yoghurt har utarbetats av lokala myndigheter. 3 sammansättning/information OM beståndsdelar EC-nr: CAS-nr Innehåll Klassificering calcium med carbonate - potassium carbonate sodium lauryl (C12-13) ether sulphate (1EO) Xi;R36/37/38. 12 ekologisk information ekotoxicitet Produkten förväntas inte orsaka risk för skadliga effekter i miljön. I industriella sammanhang: Använd lämpliga skyddsanordningar och vidtag personliga skyddsåtgärder enligt avsnitt.

Saneringsmetoder Samla upp med absorberande, ej brännbart material i lämplig behållare. R50 Mycket giftigt för vattenlevande organismer. C9-11 alcohol ethoxylate (5 EO) Xi;R41. Förvaras oåtkomligt för barn.

Allergie : Formen, Symptome und Behandlung - NetDoktor - Jif cream original säkerhetsdatablad

Ögonskydd I industriella sammanhang: Använd ögonskydd. Angående avfallshantering, se punkt hantering OCH lagring förebyggande åtgärder VID hantering Undvik kontakt med ögonen. Inga kända tabletter skadliga verkningar vid mängder som kan bli aktuella om produkten förtärs av misstag. Data som stöder detta påstående finns till förfogande för medlemsstaternas behöriga myndigheter, och kommer att göras tillgängliga för dem vid direkt förfrågan, eller vid förfrågan från tillverkare av tvätt- och rengöringsmedel. 9 fysikaliska OCH kemiska egenskaper tillstånd Vätska (krämig) relativ densitet 20 C ph, koncentrerad lösning.0 viskositet 850 mpas 10 stabilitet OCH reaktivitet stabilitet Stabil vid normala temperaturer och rekommenderad användning. 1 säkerhetsdatablad 1 namnet PÅ ämnet/beredningen OCH bolaget/företaget produktnamn produktnr användning leverantör telefonnummer FÖR nödsituationer förpackning 2 farliga egenskaper Flytande skurmedel Unilever Sverige AB Svetsarvägen E Solna Tekniska Avdelningen HPC Giftinformationscentralen TEL: 112 PE-flaska Anses inte som hälso- eller miljöfarlig enligt gällande lagstiftning.

 • Jif cream original säkerhetsdatablad
 • 328 likes 431 were here.
 • Malmö arbetar tre sjukgymnaster / fysioterapeuter med specialistkompetens inom områdena ortopedisk medicin, ortopedi och.
 • Twenny, bar r perfekt som ett gott och smidigt.

Nedbrytbarhet Den/de tensid(er) som ingår i denna beredning uppfyller kriterierna för biologisk nedbrytning i förordning (EG) nr 648/2004 om tvätt- och rengöringsmedel. Spill och avfall undanröjs enligt de regler som har utarbetats av lokala myndigheter. Särskilda risker Produkten kan inte brinna, men vid upphettning kan giftiga ångor bildas. System för specifik information beträffande farliga preparat 2001/58/EG. Brandbekämpning Ingen särskild brandbekämpningsmetod angiven.

Annons
cta11

Vid förtäring, skölj munnen med vatten (endast om personen är vid medvetande). I industriella sammanhang: Samla upp med absorberande, ej brännbart material i lämplig behållare. Förbehåll OM ansvar Dessa upplysningar är baserade på de upplysningar som vi känt till vid tidpunkten för utarbetandet och de har getts i god tro och under förutsättning av, att produkten används under normala förhållanden och i överensstämmelse med det specificerade användningssätt. Små spill sköljs bort med rikliga mängder vatten.

Jif cream original säkerhetsdatablad - Paard tube - xnxx Free, Sex Movies and Tube!

Swevet - Jif Skurmedel Lemon ml /st. Jif ml, tjockflytande rengörings och säkerhetsdatablad. För rostfritt, emalj, kakel, porslin och spisar. Logga in - se priser och handla E-postadress. Logga jif - se priser och handla. Kontakta kundservice Hitta butik Cream in - se priser och handla. Artikelnummer Antal   Lägg i original.

Tag hänsyn till. Passar utmärkt till mindre saneringar som.ex. Skyddsutrustning VID brand Använd andningsskydd med slutet system och lämpliga skyddskläder vid brand. C12-15 alcohol ethoxylate (5 EO) Xi;R41. Använd skyddshandskar vid långvarig eller upprepad hudkontakt. Kan orsaka övergående ögonirritation.

 • Jif cream original säkerhetsdatablad
 • Vi har haft tamhundar sedan urminnes tider och de flyter lätt in kliar i människoflocken, som den naturligaste sak i världen.
 • Mall of, scandinavia ) Italian Restaurant in Solna, Sweden.
R-fraser är redovisad i punkt åtgärder VID första hjälpen Vid olycksfall via inandning, flytta den drabbade till frisk luft och låt vila. Förebyggande åtgärder VID lagring Förvaras i originalförpackning. 1 / 3 6 utfärdandedatum: skyddsutrustning VID brand Använd andningsskydd med slutet system och lämpliga skyddskläder vid brand. Farliga sönderdelningsprodukter Termisk nedbrytning eller förbränning kan frigöra koloxider och andra toxiska gaser eller ångor. 3 sammansättning/information OM beståndsdelar. Undvik kontakt med ögonen. Förvaras i moderat temperatur i torrt, väl ventilerat utrymme. Informera ansvariga myndigheter vid risk för förorening av vattentäkt. Vid kontakt med ögonen, spola genast med mycket vatten.

Risk för allvarliga ögonskador. 4 / 4 5 utfärdandedatum: säkerhetsdatablad 1 namnet PÅ ämnet/beredningen OCH bolaget/företaget produktnamn produktnr användning leverantör telefonnummer FÖR nödsituationer förpackning 2 farliga egenskaper Flytande skurmedel Unilever Sverige AB Svetsarvägen E Solna Tekniska Avdelningen HPC Giftinformationscentralen TEL: 112 PE-flaska Anses inte som hälso- eller miljöfarlig enligt. Dock skall stora volymer inte tömmas i avlopp, vattensamlingar eller på marken. Långvarig och upprepad kontakt kan ge rodnad och irritation. Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta omedelbart läkare. Visa om möjligt etiketten. Klotterbortservett 50st/burk för borttag av Graffiti Lätthanterliga servetter för borttagning av klotter.

Laser skincare « tandlä | Jif cream original säkerhetsdatablad

Titanium dioxide (CI 77891) 1 - Hela texten för alla R-fraser är redovisad i punkt åtgärder VID första hjälpen Vid olycksfall via inandning, flytta den drabbade till frisk luft och låt vila. 11 toxikologisk information 2 / 3 7 utfärdandedatum: Kan irritera andningsorganen. Handskydd Använd skyddshandskar vid långvarig eller upprepad hudkontakt. Tillsammans turkisk med andra produkter eller processer, sker på användarens eget ansvar. Skölj genast ögat med mycket vatten. I industriella sammanhang: Skyddshandskar skall användas. Miljöexponeringskontroll Informera ansvariga myndigheter vid risk för förorening av vattentäkt. 1 / 4 2 särskilda risker Vid upphettning och brand kan giftiga ångor/gaser bildas. Saneringspersonal måste tvätta sig noggrannt efter ett spill.

Jif cream original säkerhetsdatablad
Rated 4/5 based on 6 reviews


Annons
BN_EN_Banner_300x250_GarciniaCambogia

jif cream original säkerhetsdatablad
Alle artikelen 15 Artiklar
Cif Cream Original, rengöringsmedel. 1.3 Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad. 1 namnet PÅ ämnet beredningen OCH bolaget/företaget. Oavsett om du behöver ge ugnen en översyn, skrubba duschen eller bli av med fetta ytor finns det en, cif -lösning som kan få jobbet gjort snabbt och enkelt. Modell: Original ; Produktlinje: Jif Cream ; Typ av behållare: Flaska. Som enkelt sköljs bort utan kladd; Doft: Fresh; Färg: Vit; pH-värde:.0; Säkerhetsdatablad.

3 Kommentar

 1. Allt från kaffe och fralla till matigare. Mitt i stadens centrum, l ngs med all n, ligger t Bar bel get. Romantik och sensualitet är kännetecken för. Mall of Scandinavia is a shopping mall located in Solna Municipality, Stockholm, Sweden. Ett visst ansträngningsläckage är vanligt under den första tiden efter förlossning och brukar ge med sig när man återtar sin muskelstyrka i bäckenbotten.

 2. Jif Creamy Peanut Butter is my all time favorite. I grew up eating Skippy, but Jif is much better tasting IMO. Prime members enjoy free Two-Day Shipping and exclusive access to music, movies, TV shows, original audio series, and Kindle books. Jif is a powerful cleaning product you can rely on because it removes the most difficult dirt while taking care of your surfaces, keeping your home in pristine condition. It is available in Original Fresh or Lemon Fresh fragrance.

 3. Shop with confidence on eBay! Security Fire File Safe, 1170Top Quality original Chest. Platinum Doug - Serious Moods (Original Mix) Deep House.04.14. Comfort fabric softner Blue 1LTR EAN.

 4. Jif cleaner removes the dirt you never thought you'd get rid. Discover the power of Jif Cream with its' 100 dirt removal. Find great deals for Stash Safe Grocery Peanut Butter Spread JIF.

 5. Select a product and enter your zip code for a list of stores near you, or buy online. Discover the creamy, fresh-roasted peanut taste of Jif, any way you like. Ramadan 2018 offers, buy Jif Cream Cleaner Original, 500ML at best price in Dubai, Abu Dhabi and rest United Arab Emirates.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*