Lagar som styr hälsofrämjande arbete

Lagar och förordningar Folkhälsomyndigheten

lagar som styr hälsofrämjande arbete

Lagar som styr vården - Anhörighandboken

Svensk författningssamling (Sveriges Riksdag) Hälso- och sjukvårdslag (HSL) 1982:763, hSL är en ramlag som innehåller grundläggande regler för all hälso- och sjukvård. Dessa är bland annat: diskrimineringslagen, lagen syftar till att motverka diskriminering och främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder. För den praktiska verksamheten kompletteras lagen av föreskrifter och allmänna råd från Arbetsmiljöverket. Om du vill veta mer eller läsa om någon annan lag rekommenderar. Till dessa kommer branschspecifika föreskrifter. Arbetsmiljölagen är grundläggande för allt arbetsmiljöarbete. Lagtexten Patientskadelag 1996:799, denna lag innehåller bestämmelser om rätt till patientskadeersättning och om skyldighet för vårdgivare att ha en försäkring som täcker sådan ersättning (patientförsäkring).

Annons
300x250

Lagar som styr hälsofrämjande arbete - Lagar och regler som styr äldreomsorgen - Göteborgs Stad

Den anger vad landstinget, kommunen eller andra vårdgivare är skyldiga att erbjuda patienten. Klicka därefter på valfritt ämnesområde i listan till vänster. Lagtexten LSS-skolan Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) 1988:870. Arbetsmiljöförordningen, arbetsmiljölagen kompletteras av arbetsmiljöförordningen som bland annat innehåller bestämmelser om skyddsombud och skyddskommittéer, skyldigheter att spara vissa dokument med mera. Lagen talar dock inte om vilka rättigheter som patienter har. Lagtexten Offentlighets- och sekretesslag 2009:400, lagen innehåller bestämmelser om exempelvis myndigheters handläggning vid registrering, utlämnande och övrig hantering av allmänna handlingar. I lagen finns också bestämmelser om skyldighet att föra patientjournal. I lagen finns bestämmelser om bland annat anmälan av verksamhet, behörighet, tystnadsplikt och återkallelse av legitimation. Lagen reglerar tvångsomhändertagande av unga människor i Sverige under 18 år och i vissa fall av unga under.

Arbetsmiljölagen kompletteras av arbetsmiljöförordningen. Arbetsmiljöverket är den myndighet som har fått i uppdrag av regeringen att mer i detalj bestämma vad som gäller för arbetsmiljön. Lagtexten Lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) 1993:387. Dina villkor på jobbet kan även regleras i ett kollektivavtal som är en överenskommelse mellan arbetsgivare och fack. . I lagen nns ett antal paragrafer som anger målsättningen för arbetsmiljöarbetet: Utgångspunkten är att ohälsa och olycksfall i arbetet ska förebyggas samt att en god arbetsmiljö ska främjas. Här kommer hennes bästa tips. AFS 1982:17 Anteckningar om jourtid, övertid och mertid. AFS 2008:13 Skyltar och signaler, aFS 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete, aFS 2005:6 Medicinska kontroller i arbetslivet. LSS ger personer med omfattande och varaktiga funktionsnedsättningar rätt till insatser.

Den innehåller mycket få precisa regler och anger bara i stora drag vilka krav som ställs på arbetsmiljön och vilket ansvar som olika aktörer, främst arbetsgivaren har, som till exempel skyldighet att anmäla allvarliga tillbud och olyckor till Arbetsmiljöverket. Arbetsmiljölagen utgår från en helhetssyn på arbetsmiljön och beaktar alla de faktorer som är av betydelse för arbetsmiljön, fysiska och organisatoriska såväl som psykiska och sociala. Arbetsgivare och arbetstagare ska samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Lagen innehåller också bestämmelser om tystnadsplikt och om förbud att lämna ut handlingar.

Lagar som styr arbetslivet Vision - Lagar som styr hälsofrämjande arbete

Välj ämne i menyn under Rättskällor. Angränsande lagstiftning, utöver arbetsmiljölagstiftningen finns det många andra lagar som kan påverka förhållandena på arbetsplatsen. Syftet med arbetsmiljölagen, AML, är att förebygga ohälsa och olycksfall i arbetet och att skapa en god arbetsmiljö. AFS 2012:2 Belastningsergonomi, aFS 2005:16 Buller, aFS 1982:3 Ensamarbete, aFS 1999:7 Första hjälpen och krisstöd. Lagtexten Tandvårdslag 1985:125, lagen innehåller grundläggande regler för all tandvård. Klicka på önskat underområde. Lagtexten Socialförsäkringsbalk 2010:110, denna balk innehåller bestämmelser om social trygghet genom de sociala försäkringar och andra ersättnings- och bidragssystem som behandlas i socialförsäkringen. LVM är vägledande för all vård som syftar till att hjälpa enskilda människor att komma ifrån missbruk av alkohol, narkotika eller flyktiga lösningsmedel. Som patient har man rätt att så långt det är möjligt vara med och bestämma om vården.

 • Lagar laura som styr hälsofrämjande arbete
 • Lagar och sociala värderingar är andra faktorer som bör.
 • I arbetsmiljölagen finns de allmänna krav som gäller för miljön på jobbet.
 • En annan viktig lag arbetstidslagen beskriver hur mycket du får jobba per dygn och.

Arbetsmiljöförordningen, arbetsmiljölagen och sådana föreskrifter som är relevanta för verksamheten ska nnas tillgängliga på arbetsplatsen fysiskt eller digitalt. I arbetstidslagen, ATL, kan du bland annat läsa om hur mycket du får arbeta per dygn, per vecka och per år, och i vilken utsträckning du har rätt till pauser, raster eller måltidsuppehåll. Lagtexten Patientdatalag 2008:355, denna lag används vid vårdgivares behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvården. Lagarna är ett stöd för dig som kommer i kontakt med vården. AFS  2006:4 Användning av arbetsutrustning, aFS 2001:3 Användning av personlig skyddsutrustning.

Annons
cta11

Därför ger Arbetsmiljöverket ut föreskrifter som preciserar vad som gäller för arbetsmiljön till exempel för buller, farliga ämnen, ensamarbete och arbetsplatsens utformning. Arbetsmiljön ska vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets natur och följa den sociala och tekniska utvecklingen i samhället i övrigt. AFS 1998:5 Arbete vid bildskärm, aFS 1994:1 Arbetsanpassning och rehabilitering, aFS 2009:2 Arbetsplatsens utformning. Lagarna är beslutade av Sveriges riksdag. När pilen vid ämnesordet pekar nedåt har du nått sista nivån och önskad information visas då längst ner på sidan. Lagtexten Socialtjänstlag (SoL) 2001:453, soL behandlar kommunernas ansvar för socialtjänsten och tar bland annat upp rätten till bland annat ekonomiskt bistånd, hemtjänst, boendestöd och särskilt boende. Lagtexten Patientsäkerhetslag 2010:659, denna lag syftar till att höja patientsäkerheten inom hälso- och sjukvården. Lag om anställningsskydd (LAS) innehåller skydd för arbetstagarens anställning arbetstidslagen innehåller bestämmelser om arbetstidens längd och förläggning lag om facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (förtroendemannalagen) innehåller regler och skydd för de fackliga förtroendemän som de anställda utsett till sina företrädare lag om skydd mot olyckor.

Lagar som styr hälsofrämjande arbete - Vad styr företagens hälsofrämjande åtgärder?

PÅ lunch från kontoret - Foto: Jens W,. Företagande och arbete - Regler, vare sig du, som icke thailändsk medborgare, söker anställning i Thailand, eller startar ett eget företag finns en rad gemensamma regler. Du behöver ett Non-Immigrant-visum för att kunna erhålla ett arbetstillstånd i Thailand. Du måste ansöka om detta på en ambassad eller konsulat utanför Thailands gränser. Första gången man ansöker om nämnda visum beviljas man normalt endast ett tremånaders-visum och först efter denna period kan man söka ett på ettårsbasis. Dock måste man fortfarande lämna landet var tredje månad, eller alternativt uppsöka en immigrationsmyndighet. Det är viktigt att ta reda på vilka regler som gäller för just dig. Villkoren skiftar nämligen beroende på din anställningsform och hur stor andel thailändska medborgare som är anställda på företaget osv. För att kunna ansöka om ett Non-Immigrant B-visum måste man skaffa ett rekommendationsbrev från företaget som ämnar att anställa dig.

Lagen innehåller bestämmelser som ska förhindra att smittsamma sjukdomar sprids bland människor. Bland annat behandling, rehabilitering och habilitering för personer i behov av dessa insatser. Grundläggande författningar, de författningar som listas nedan är grundläggande och gäller för de flesta arbetsgivare. Om man som patient blir skadad genom gången vården har man alltså rätt att begära ersättning.

 • Lagar som styr hälsofrämjande arbete
 • Neddragningarna på 90-talet kombinerat med tungt arbete och ökad stress har lett fram till ökad sjukfrånvaro.
 • Vilka faktorer styr företagens satsningar på hälsofrämjande åtgärder?
information som är publicerad i Prevents produkt. Lagtexten Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU) 1990:52. Denna lag syftar till att inom hälso- och sjukvårdsverksamhet stärka och tydliggöra patientens ställning samt till att främja patientens integritet, självbestämmande och delaktighet. Lagen omfattar personer under 65 år men kan även omfatta äldre med ett fysiskt eller psykiskt funktionshinder som inte beror på normalt åldrande. Till exempel finns bestämmelser om närståendepenning, assistansersättning och efterlevandestöd. Med hjälp av den har du rätt att få ta del av alla dina uppgifter som finns lagrade i hälso- och sjukvårdens olika register.

SoL ger alla personer som vistas i Sverige rätt till en social och ekonomisk trygghet. Dagens Nyheter har intervjuat Kerstin Jeding, psykolog, fil dr och vice vd på Stressmottagningen i Stockholm, för att få reda på hur man klarar av stressperioden maj-juni med alla avslutningar, semesterplanering och sommarfester på jobb, skola och i föreningar. I arbetsmiljölagen finns de allmänna krav som gäller för miljön på jobbet. Vård enligt lagen kan bland annat innefatta placering på hem för vård eller boende, sjukhus, särskilda ungdomshem eller familjehem. Du kan också söka med valfritt sökord i sökfältet uppe i högra hörnet. Lagtexten Personuppgiftslag (PUL) 1998:204, syftet med denna lag är att skydda människor mot att deras personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Grunderna för omhändertagande kan vara bristande hemförhållanden eller den unges egna vårdslösa beteende. Där står det till exempel att arbetsgivaren är ytterst ansvarig för arbetsmiljön och ska leda arbetet mot en bättre arbetsmiljö. Arbetsmiljölagen, arbetsmiljölagen är en ramlag vilket innebär att den innehåller grundläggande bestämmelser och anger allmänna krav.

gupea - Göteborgs | Lagar som styr hälsofrämjande arbete

Insatser yoghurt kan röra sig om rådgivning och annat personligt stöd. I arbetsmiljöförordningen bemyndigas Arbetsmiljöverket att ge ut föreskrifter. . AFS 2014:43 Kemiska arbetsmiljörisker, aFS 2012:3 Minderårigas arbetsmiljö, aFS 2015:4 Organisatorisk och social arbetsmiljö. I de flesta fall öppnas då underområden. Om det inte finns något kollektivavtal på din arbetsplats gäller endast lagarna.

Lagar som styr hälsofrämjande arbete
Rated 4/5 based on 7 reviews


Annons
BN_EN_Banner_300x250_GarciniaCambogia

lagar som styr hälsofrämjande arbete
Alle artikelen 22 Artiklar
Från den 25 maj gäller dataskyddsförordningen (gdpr). Det är en EU-gemensam förordning som ersätter personuppgiftslagen (PUL). Nedan är ett preliminärt program och vi reserverar oss för eventuella ändringar. Du som vill kan anmäla Dig till en kurs från tisdag-onsdag, eller välja att komma först till alla fria föredrag och till de kurser som erbjuds mellan onsdag-fredag. Medlearn erbjuder kommunal vuxenutbildning till undersköterska med integrerad svenska på uppdrag av Lerums kommun.

4 Kommentar

 1. I ämnet behandlas hälsa och hälsofrämjande arbete. Eleven redogör utförligt för olika lagar och andra bestämmelser som styr verksamheter och tar med. I ämnet behandlas hälsa och hälsofrämjande arbete utifrån ett individ. Förmåga att arbeta utifrån lagar och andra bestämmelser som styr hälsoarbetet.

 2. Här är några av de lagar som styr socialtjänsten samt hälso- och sjukvården. Lagarna är ett stöd för dig som kommer i kontakt med vården. Som patient har man rätt att så långt det är möjligt vara med och bestämma om vården. Kroppslig eller psykisk skada eller sjukdom samt dödsfall som hade kunnat undvikas om adekvata åtgärder. SKL stödjer kommunernas och landstingens hälsofrämjande och förebyggande arbete inom folkhälsa. En del av detta är att underlätta och öka samverkan mellan kommuner och landsting och andra aktörer.

 3. Sådant som är hälsofrämjande. Swedacs arbete styrs till stor del av lagar och förordningar som, sveriges riksdag och regering har beslutat. Lagar och regler; Tips och. Slumpen styr hälsofrämjande arbete. Arbetsgivarna vill helst fatta beslut om förebyggande och hälsobefrämjande åtgärder.

 4. Lagar som styr arbetslivet. Arbetsmiljölagen, Arbetstidslagen, Diskrimineringslagen och Förtroendemannalagen är några av de viktigaste lagarna som. Till riksdagens uppgifter hör att besluta om lagar och. Hälsofrämjande insatser när det.

 5. Vilka lagar och konventioner styr folkhälsoarbetet nationellt och internationellt? Svar på allt är ett community-baserat forum där medlemmar kan ställa frågor om vad som helst. Lagar och andra regler om arbetsmiljö. Regler som styr din arbetsmiljö. Arbete som utförs på höjd över 2 meter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte att publiceras.


*